Phography.png

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за излъчване на търговски съобщения в радиоуслуги в

програмата на онлайн радио "Фолклор. Общи принципи и предмет

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия регламентират излъчването на търговски съобщения и/или продуктово позиционирате - радиоуслуги в програмата, собственост на "ЕТ Фредро - Евгения Спасова".

(2) Онлайн радио "Фолклор" има право да продава ефирно време за излъчване на търговски съобщения и/или продуктово позициониране - радиоуслуги.

(3) Общите условия са задължителни за РАДИОТО и неговите клиенти, в това число Рекламодателите, рекламните и медия агенциите. Съгласието си с Общите условия Рекламодателите удостоверяват с подписа си под индивидуален писмен договор, който сключват с РАДИОТО и в който е изрично регламентирано прилагането на Общите условия.

Чл. 2. (1) Търговските съобщения се излъчват по възлагане на Рекламодател срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно действащите рекламните тарифи на онлайн радио "Фолклор", както и според уговорките на индивидуалния договор.

(2) Търговските съобщения следва да представят стоки и/или услуги и/или търговски марки, собственост само на клиента на РАДИОТО, или такива, за които същият има отстъпени права на ползване съгласно договор за изключителна лицензия по смисъла на ЗМГО, по силата, на който никой друг, включително собственикът на марката/ите, не може да използва лицензираните марки. Договорът за изключителна лицензия се счита за действащо доказателство по настоящия договор, ако е вписан по надлежния ред в Държавния регистър при Патентното ведомство.

Чл. 3. (1) Оперативното обслужване, както и позиционирането на договорените търговски съобщения, се осъществява от онлайн радио "Фолклор".

(2) В отношенията си с РАДИОТО, свързани с планирането, позиционирането и излъчването на търговските съобщения в програмите, както и с тяхното заплащане, всеки Рекламодател може да ползва посредничеството на рекламна агенция или медия агенция (наричана по – долу Агенцията).

(3) РАДИОТО не дължи заплащане или възнаграждение на Агенциите по горната алинея.

Чл. 4. (1) РАДИОТО продава рекламното си време, като предлага възможност за покупка на пакети от рекламните тарифи на онлайн радио "Фолклор".

(2) Разпределението на радиоклиповете на Рекламодателя, което РАДИОТО прави при изготвянето на пакет, се определя от следните критерии:

1. спазване принципа на равнопоставеност за всички клиенти на РАДИОТО, съобразно параметрите на техните индивидуални договори;

запазване интереса на Рекламодателя с оглед избягване на съвместното му представяне с конкурентни марки, както и представянето му в по-малко натоварени рекламни блокове;

поредност на заявките на клиентите към РАДИОТО;

 

(3) РАДИОТО може да предложи на клиентите си различни спонсорски пакети, както и изработването и излъчването на платени репортажи.

(4) РАДИОТО има гъвкава политика относно използването на други рекламни форми, когато тяхното излъчване не противоречи на закона, добрата практика и съдържанието на съответното предаване.

(5) За извършените услуги при желание, РАДИОТО издава данъчна фактура до 30-то число на месеца за предоставените през месеца услуги. На фактуриране подлежат и всички получени авансово суми. Фактурите се изпращат до Рекламодателя или Агенцията по начина, описан в чл. 13 от настоящите общи условия.

(6) Отделно от описаното по чл. 4, ал. 6 по-горе, страните имат право да уговорят помежду си в индивидуалния договор и друг подходящ начин за размяна на фактури.

Чл. 5. РАДИОТО предлага време за излъчване на търговски съобщения в цялата програма на онлайн радио "Фолклор" с изключение на тези, в които излъчването на търговски съобщения е забранено от закона.

II. Изисквания към съдържанието на търговските съобщения

Чл. 6. (1) Със сключването на индивидуален договор, Рекламодателят гарантира, че търговските съобщения, които възлага за излъчване в програмите на онлайн радио "Фолклор", са:

1. съобразени и изработени в съответствие със Закона за радиото и телевизията \ЗРТ\, Закона за авторското право и сродните му права \ЗАПСП\, Закона за марките и географските означения \ЗМГО\, Закона за защита на конкуренцията \ЗЗК\, Закона за защита на потребителите \ЗЗП\, Закона за здравето \ЗЗ\, Закона за хазарта \ЗХ\ и останалото приложимо законодателство.

2. Съобразени и изработени в съответствие с “Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитите на децата” (накр. „Критериите”), разработени и приети от Съвета за електронни медии (СЕМ) и Държавна агенция за закрила на детето;

3. Изработени в съответствие с националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение "Национален съвет за саморегулация".

(2) Рекламодателят и/или Агенцията, с приемането на настоящите Общи условия, гарантират, че с излъчването на предоставените от тях търговски съобщения в програмите на онлайн радио "Фолклор" не се нарушават правата на трети лица и че ако подобни претенции от третите лица възникнат, ще бъдат удовлетворени изцяло и за сметка от Рекламодателите.

Чл. 7. В случаите, когато изработването на търговско съобщение се извършва от РАДИОТО, отношенията се уреждат с Договор – поръчка за запис на клип.

 

III. Възлагане и гаранции

Чл. 8. (1) Възлагането на излъчването на конкретно търговско съобщение се извършва от Рекламодателя или Агенцията, с изпращане на окончателен медиен план, изпратен чрез електронна поща в срок най-късно до 2 (два) пълни работни дни преди датата на излъчване до РАДИОТО на е-майл: radiofolklor@yahoo.com. Електронната размяна на изявления и документи се извършва съобразно предвиденото в чл. 13 по-долу.

(2) Изпращането на медиен план не освобождава Рекламодателя или Агенцията от подписване на индивидуален договор с онлайн радио "Фолклор.

(3) В случаите, когато медийния план по ал. 1 предхожда подписването на индивидуален договор, страните се съгласяват, че до подписването на индивидуалния договор ще се прилага официалната Тарифа на РАДИОТО за съответната програма, валидна към момента на излъчването. С изпращането на медийния план Рекламодателят, респ. Агенцията декларира съгласието си с настоящите Общи условия.

(4) Рекламодателят, респ. Агенцията гарантира пред РАДИОТО необезпокояваното излъчване на възложените търговски съобщения и с оглед на това поемат задължението, преди да възложи за излъчване в програмите конкретно търговско съобщение, да се увери напълно, че Рекламодателят:

има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да рекламира продукта, услугата или марката, чието търговско съобщение възлага да бъде излъчена;

има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва за радио излъчване включените в търговските съобщения графични и словни марки, рекламни девизи и послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и гласовете на лицата, рекламиращи продукта;

е уредил изцяло взаимоотношенията си, включително по използването и имуществените, с авторите на търговските съобщения, предоставени за радио излъчване и с всички други носители на авторски и сродни права, чиито произведения и изпълнения са включени в тях, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и останалото приложимо българско законодателство;

е получил от носителите на права по предходната точка или от съответните упълномощени от тях организации за колективно управление на права, всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродни права за радио излъчване в програмите за всички начини на тяхното излъчване, предаване и препредаване, включително в електронните съобщителни мрежи на трети лица и е заплатил предварително радио излъчването в съответните програми на онлайн радио "Фолклор";

е положил грижата на добър търговец, така че търговското съобщение, което се предоставя за излъчване, да е изработено в съответствие с изискванията на ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗП, ЗМГО, ЗЗК, ЗЗ и останалото приложимо българско законодателство.

(5) Рекламодателят, самостоятелно поема за своя сметка цялата отговорност,

ако вследствие нарушение на някоя от горните гаранции, към РАДИОТО бъдат предявени каквито и да било претенции на трети лица към РАДИОТО. В случаите, когато е ползвана Агенция отговорността се поема от Рекламодателя и Агенцията солидарно.

(6) Рекламодателят се задължава да представи на РАДИОТО при поискване всякакви доказателства, касаещи съдържанието и придобитите права на интелектуална собственост на предоставеното за излъчване търговско съобщение.

 

(7) Когато договорът е сключен само с Агенция за повече от един неин клиент, гаранциите по предходните алинеи се поемат от нея по отношение съдържанието на търговските съобщения/рекламни клипове, предоставени от клиентите й чрез нея за излъчване в програмите на онлайн радио "Фолклор".

Чл. 9. (1) В случай че излъчването на търговското съобщение се прецени от регулаторен орган като нарушение на действащото законодателство и бъде наложена на РАДИОТО административно-наказателна санкция, Рекламодателят и обслужващата го Агенция, солидарно поемат за своя сметка заплащането на имуществената санкция.

(2) РАДИОТО уведомява своевременно Рекламодателя и Агенцията за започването на административно-наказателна процедура – по електронна поща с електронно изявление, съгласно описаното в чл. 13 по-долу - още при получаването на акт за установяване на административно нарушение.

(3) Рекламодателят и Агенцията имат право да се включат чрез свой процесуален представител в административното и съдебното производство по съответния акт на регулатора. Процесуалният представител, упълномощен от РАДИОТО, защитава интересите на Рекламодателя и Агенцията в хода на административното и съдебно производство. В случай че последните не упълномощят свой представител в процеса, не могат след това да претендират, че интересът им не е бил добре защитен от представителя на РАДИОТО. Рекламодателят и Агенцията дължат възстановяване на разходите, заплатени от РАДИОТО по процесуалното представителство.

(4) Когато договорът е сключен само с рекламна агенция за повече от един неин клиент, чл. 9 се прилага и в случая по чл. 8, ал. 6.

IV. Позициониране и излъчване

Чл. 10. (1) РАДИОТО излъчва търговските съобщения само по предварително одобрен от страните медиен план, който определя часовите пояси, продължителността, последователността, броя и други условия на излъчване.

(2) Медийният план трябва да бъде изпратен до отдел „Продажби” на РАДИОТО от Рекламодателя или Агенцията по електронна поща като електронен документ, съгласно описаното в чл. 13 по-долу.

(3) Всяко искане на Рекламодателя за промяна в медийния план трябва да бъде направено писмено най-малко 2 (два) пълни работни дни преди самото излъчване.

(4) Промени в медийния план, дължащи се на промени в програмната схема, могат да бъдат правени по всяко време от РАДИОТО, за което РАДИОТО уведомява с Рекламодателя.

Чл. 11. (1) онлайн радио "Фолклор" позиционира дадена кампания в програмната схема на съответната програма, след което изпраща като електронен документ, съгласно описаното в чл. 13 по-долу на Рекламадотеля или Агенцията потвърждение на заявката, с описани предавания, цени и отстъпки, имена и продължителност на радиоклиповете и период на кампанията към Рекламодателя или Агенцията по електронна поща.

(2) В случай че РАДИОТО няма възможност да реализира заявката, така както е направена от Рекламодателя или Агенцията, отдел „Продажби” им изпраща своето предложение, за което изисква одобрение в рамките на 1 (един) работен ден от получаването. Липсата на писмен отговор в този срок се счита за мълчаливо съгласие с предложението на РАДИОТО.

 

(3) РАДИОТО има право да откаже позиционирането на рекламен спот по своя преценка или в определено предаване, в случай че няма свободно място. РАДИОТО съгласува преместването на търговски съобщения в друго предаване с Рекламодателя или Агенцията по реда, уговорен в ал. 2.

Чл. 12. РАДИОТО стартира излъчването на заявените търговски съобщения съгласно потвърдените медийни планове след авансовото им заплащане и депозирането на необходимите документи, посочени в настоящите Общи условия.

Чл. 13. (1) С изпращане на медийния план и с подписване на индивидуалния договор страните определят лица за контакт, като задължително посочват електронна поща (e-mail) за кореспонденция. Страните се съгласяват, че всички действия по приемане, изпращане и съхранение на медийните планове на търговските съобщения и свързаната с тях кореспонденция стават само по електронен път като електронни документи по смисъла на ЗЕДЕП (Закона за електронния документ и електронния подпис), чрез посочените в индивидуалния договор електронни пощи. Страните се съгласяват, че ако писмото/електронното изявление е произлязло от електронната поща на служител и/или представител на някоя от страните, то писмото със сигурност съдържа валидно изпратено волеизявление от съответната страна по договора.

(2) Изпращането на електронни изявления от и до електронни пощи (адреси), които не са изрично уговорени от страните, се счита за недействително.

(3) Електронното изявление се счита за получено с постъпването му в посочената от адресата информационна система (e-mail за кореспонденция).

(4) Потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата, освен ако страните са уговорили изрично

друго.

(5) Относно времето на получаване на електронното изявление и мястото на

получаване и изпращане на електронното изявление се прилагат разпоредбите на ЗЕДЕП.

Чл. 14. (1) Когато РАДИОТО прецени, че съдържанието на предоставено за излъчване търговско съобщение противоречи на разпоредбите на ЗРТ и ЗЗ или други приложими норми на действащото законодателство или публично известната регулаторна практика, РАДИОТО не стартира излъчването му, независимо от потвърдения медиен план, като уведомява незабавно Рекламодателя или Агенцията. РАДИОТО не е длъжно да се мотивира. Страните разглеждат и обсъждат всички доводи и преценяват заедно риска от излъчване.

(2) Търговските съобщения, чието съдържание РАДИОТО преценява за такова, което може да се сметне за насочено към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на малолетни и непълнолетни, включително съобразно Критериите по чл. 6, т. 2, могат да не бъдат излъчвани. 

(3) РАДИОТО позиционира търговски съобщения на спиртни напитки само между 22.00 и 6.00 часа, когато прецени, че съдържанието им е такова, че представлява непряка реклама на спиртни напитки по смисъла на ЗЗ и не излъчва търговски съобщения, за които преценява, че представляват пряка реклама на спиртни напитки по смисъла на ЗЗ.

(4) Преценката на РАДИОТО във връзка с горните текстове се формира съобразно нормите на действащото законодателство, публично известната регулаторна практика и националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение "Национален съвет за саморегулация".

(5) Спонсорски заставки, чието съдържание не отговаря на законовите изисквания или публично известната регулаторна практика, следва да бъдат преработени или заменени.

(6) В случай че излъчването на търговско съобщение се прецени от Националният Съвет за Саморегулация (НСС) като нарушение на „Националните Етични Правила за Реклама и Търговска Комуникация в Република България” и/или той препоръча на Доставчиците на медийни услуги да преустановят излъчването /променят съдържанието на търговското съобщение, Рекламодателят, самостоятелно или посредством обслужващата го Агенция, поема задължението да преведе търговското съобщение във вид, съответстващ на препоръките на НСС, като евентуалните разходи се поемат от Рекламодателя. Ако Рекламодателят откаже да се съобрази с решението на НСС, РАДИОТО има право да преустанови излъчването на търговското съобщение, без това да се счита за неизпълнение, като Рекламодателят дължи заплащането на реално излъченото по кампанията за съответното търговско съобщение.

(7) За обстоятелствата по предходните алинеи РАДИОТО уведомява Рекламодателя своевременно.

(8) В случаите, упоменати в настоящия член, РАДИОТО не носи отговорност за евентуални последващи неблагоприятни последици за Рекламодателя като например допълнителни разноски за преработване на клипове и заставки и/или закъснение на кампания.

Чл. 15. (1) РАДИОТО се задължава да излъчи всички потвърдени от него търговски съобщения съгласно одобрения медиен план, освен ако:

1. 2.

3.

настъпят форсмажорни обстоятелства;

бъде установено по надлежен ред, че с излъчването на търговските съобщения се нарушават ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗП, ЗМГО, ЗЗК, ЗЗ или друго приложимо законодателство, съответно разпореждане на НСС. В този случай излъчването на търговски съобщения може да бъде спряно, без това да води до неблагоприятни последици за РАДИОТО, до приключване на производството по законовия ред.

РАДИОТО счете за целесъобразно спирането на потвърдени от него търговски съобщения.

(2) По смисъла на настоящите Общи условия “Форсмажорни обстоятелства” са: обявени режим “военно положение”, режим “положение война” или друго извънредно положение, както и при кризи от невоенен характер като граждански вълнения, недостиг на суровини, природни бедствия, лоши метеорологични условия, технически повреди при излъчването извън контрола на РАДИОТО, повреди в електрозахранването, влезли в сила актове на държавни органи.

(3) РАДИОТО се задължава да осигури подходящо техническо качество на излъчването, но не може да гарантира качество на приемането.

Чл. 16. (1) В случай на пропуск в излъчването на търговски съобщения по одобрените от страните в договора медийни планове, РАДИОТО компенсира Рекламодателя в програмите със същия брой излъчвания в размер и позициониране, равносилни на пропуснатите, които ще бъдат предварително съгласувани с Рекламодателя.

(2) Неизлъчване на няколко търговски съобщения или пропуск да започне навреме кампания не се считат за частично или цялостно неизпълнение на индивидуалния договор от страна на РАДИОТО.

V. Предоставяне на рекламни материали/търговски съобщения и документи

 

Чл. 17. (1) Рекламните материали се предоставят на РАДИОТО от Рекламодателя във формат и с качество, което е подходящо за радио излъчване, най-късно два пълни работни дни преди датата на излъчване.

(2) Файловете, подходящи за радио излъчване се озаглавяват както следва: „Име на клип и времетраене”. Файловете следва да се изпращат към РАДИОТО със следната продружителна информация:

 Агенция, клиент, продукт и краткото му описание;  Период на излъчване;

 Първа дата на излъчване.

(3) В случай на замяна на клип, това следва да бъде заявено писмено към съответния представител на РАДИОТО, като новият файл се озаглавява както следва „Име на клип и времетраене + за замяна” и се изпраща със следната придружителна информация:

 Период на излъчване на заменящ клип.

(4) В случай на промяна на рекламен материал, Рекламодателят следва да изисква потвърждение от РАДИОТО. При липсата на такова потвърждение, РАДИОТО не носи отговорност за допуснати грешки.

(5) РАДИОТО не носи отговорност за допуснати неточности при излъчване на търговски съобщения, в случай че посочената информация съгласно ал. 2 и 3 по-горе е неточна и/или е налице дублиране на наименования с предходни заявки, или изобщо липсва посочено наименование на клипа, или в други подобни случаи.

VI. Цени

Чл. 18. (1) Цените за излъчване на търговски съобщения в радиоуслуги в програмите на онлайн радио "Фолклор" са определени в действащата Тарифа за излъчване на търговски съобщения за съответната програма.

(2) Смяната на тарифите за програмите на онлайн радио "Фолклор" става чрез публикуването им в уеб-сайта на съответната програма. Своевременно РАДИОТО уведомява рекламодателите и агенциите за настъпилата промяна чрез електронната поща, посочена от тях в договори или в бизнес кореспонденция.

Чл. 19. (1) От датата на публикуването на нова тарифа от РАДИОТО за всяка от програмите, тя става валидна за всички клиенти – рекламодатели и агенции.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите, когато Рекламодателят е заплатил предварително заявените за излъчване търговски съобщения, както и в случаите, когато Рекламодателят е сключил с РАДИОТО индивидуален договор, с който гарантират изразходването на определен бюджет за излъчване на определен брой търговски съобщения.

VII. Начин на плащане

Чл. 20. (1) Стойността, посочена във всеки потвърден от онлайн радио "Фолклор" медиен план, трябва да бъде платена авансово на 100% (сто процента) до 3 работни дни преди старта на кампанията. За време на плащане се приема денят и часът на заверяване на плащането към РАДИОТО.

(2) При забава на плащането или плащането не е достатъчно да погаси всички дължими от Рекламодателя или Агенцията суми на РАДИОТО по издадените фактури, РАДИОТО има право да определи самостоятелно кое вземане се погасява с плащането,

  

независимо дали има изрично изявление от Рекламодателя или Агенцията плащането за кое задължение се отнася или такова е посочено в платежния документ.

Чл. 21. РАДИОТО има право да не започне излъчване на заявено търговско съобщение или по своя преценка да спре излъчването му, в случай, че не е получило дължимо плащане, без да дължи каквито и да е обезщетения или неустойки.

VIII. Рекламации

Чл. 22. (1) При спор или рекламация от страна на Рекламодателя относно излъчването на търговските съобщения, РАДИОТО се задължава да предостави копие от записа/-ите на излъчените търговски съобщения, които се прослушват в помещения на РАДИОТО в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

(2) Искането за рекламация трябва да бъде направено не по-късно от 3 /три/ месеца, считано от началото на излъчването на съответното съобщение или кампания. В случай на закъсняла рекламация РАДИОТО не дължи компенсации.

(3) В случай на приета рекламация, РАДИОТО дължи компенсация по реда на чл. 16 от настоящите Общи условия.

IX. Временно спиране на излъчване на търговско съобщение или кампания

Чл. 23. (1) РАДИОТО има право да спре временно излъчването на търговско съобщение без заплащане на обезщетения и неустойки, когато получи доказателства – документи, издадени по надлежен ред от компетентен орган, че с неговото излъчване се нарушават права на трети лица.

(2) За прекратяването РАДИОТО уведомява незабавно Рекламодателя и предоставя информация на каква база приема излъчването за незаконно.

(3) Ако бъде доказано по надлежен ред, че претенциите на третите лица са неоснователни, РАДИОТО възобновява излъчването на търговските съобщения. Цената на неизлъчените, но заявени търговски съобщения се приспада от последващото плащане.

Чл. 24. РАДИОТО може да спре временно излъчването на рекламна кампания и при условията на чл. 21, като възстановява излъчването й след ефективното получаване на дължимото плащане.

X. Срок и прекратяване на договорите за излъчване на търговски съобщения

Чл. 25. (1) Срокът се определя в индивидуалния договор.

(2) Договорът се прекратява с изтичане на определения в него срок. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока само по взаимно писмено съгласие на страните, като последиците от предварителното прекратяване се уреждат в подписан от страните нарочен протокол.

Чл. 26 (1) Договор за излъчване на търговски съобщения може да бъде развален от всяка от страните по него при спазване на условията и реда, предвидени в

ЗЗД.

(2) Договор за излъчване на търговски съобщения може да бъде развален от

РАДИОТО незабавно при системно неизпълнение на задълженията за плащане от страна на Рекламодателя или Рекламната агенция. “Системно” по смисъла на тези Общи условия е два или повече пъти за срока на индивидуалния договор.

(3) В случай на забавено плащане от страна на Рекламодателя или Агенцията с повече от 45 дни от датата на издаване на фактурата, РАДИОТО има право да развали договора без предизвестие.

 

Чл. 27. В случаите на прекратяване на действието на договор, по който е страна Агенция, РАДИОТО има право да договори с Рекламодателя , който е използвал посредничеството на агенцията, условията и възнаграждението за директно възлагане и излъчване на търговски съобщения в програмите на РАДИОТО, съответно заплащане от Рекламодателя по банковата сметка на РАДИОТО, без посредничеството на Агенцията.

XI. Неустойки и гаранции

Чл. 28. (1) В случай на неизпълнение на гаранциите и задълженията по индивидуалния договор за излъчване на радио търговски съобщения в програмите на онлайн радио "Фолклор", Рекламодателят дължи неустойка на РАДИОТО, както следва:

1. При до 10% неизпълнение - 10% от разликата между гарантирания и реално постигнатия бюджет;

2. При до 20% неизпълнение - 20% от разликата между гарантирания и реално постигнатия бюджет;

3. При до 30% неизпълнение - 30% от разликата между гарантирания и реално постигнатия бюджет;

4. При над 30% неизпълнение - 50% от разликата между гарантирания и реално постигнатия бюджет.

При всеки от описаните по-горе случаи клиентът дължи и заплащане на процента от общата стойност на всички бонуси, остойностени по Тарифата на РАДИОТО, валидна към датата на излъчването им, който съответства на процента на неизпълнение на гарантирания бюджет.

(2) В случай на неизпълнение на гаранциите, които са основание за предоставяне на отстъпките съгласно действащите условия за предоставяне на отстъпки от РАДИОТО за периода на излъчване, РАДИОТО преизчислява всички излъчени схеми на излъчване по действащата Тарифа на РАДИОТО към датата на заявяване на съответната кампания и приложимото ниво на отстъпката, според реалното изпълнение на рекламодателя за инвестиран в РАДИОТО нет бюджет. Рекламодателят дължи заплащане на разликата между преизчислената дължима сума по реда на предходното изречение и сумата съобразно предоставената отстъпка.

(3) РАДИОТО има право по своя преценка да се откаже да търси посочените по- горе неустойки или да определи едностранно по-малко по размер обезщетение.

(4) В случай на неспазване на сроковете за плащане, Рекламодателят дължи на РАДИОТО обезщетение за забавата в размер на законната лихва за всеки ден просрочие, считано от датата на падежа.

(5) В случай, че Рекламодателят или Агенцията не изпълни някое от задълженията си по този член, РАДИОТО има право да потърси реализация на правата си по съдебен ред, както и също да се отклони от обичайната си практика като при следващ договор с Агенцията и/или Рекламодателя има право да не предостави отстъпки, докато не бъдат изпълнени всички предходни задължения.

Чл. 29. Във всеки случай на разваляне на договора поради причина, за която Рекламодателят отговаря той дължи връщане на отстъпките, които са предоставени по индивидуалния договор. В този случай РАДИОТО преизчислява всички излъчени медия планове по действащата Тарифа на РАДИОТО към датата на заявяване на съответната кампания, без прилагане на отстъпките и Рекламодателят дължи незабавно заплащане на отстъпките, които са предоставени по реда на договора - т.е. на разликата между

 

преизчислената дължима сума по Тарифата на РАДИОТО и сумата съобразно предварително предоставените отстъпки.

XII. Изменение на Общите условия

Чл. 30 Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от РАДИОТО едностранно. Рекламодателите и рекламните агенции се считат уведомени за промените в Общите условия от датата на публикуването им на уебсайта на съответната програма. В случай, че в 14-дневен срок от публикуването, от страна на Рекламодателя или Агенцията не постъпи писмено несъгласие с направените промени, те го обвързват и се прилагат при взаимоотношенията с РАДИОТО.

XIII. Конфиденциалност

Чл. 31. (1) Съдържанието и уговорките по индивидуален договор са достояние само на страните по него и са конфиденциална информация.

(2) Конфиденциална информация е всичко, свързано с организацията и търговската дейност на страна по договора, нейно ноу-хау, практически опит, полезни модели, лични данни на служителите й.

(3) Не е конфиденциална информацията, която страната изрично е оповестила като такава или която сама е направила общодостъпна.

Чл. 32. Всяка от страните по договор за излъчване на търговски съобщения се задължава да не разпространява конфиденциалната информация на трети лица под каквато и да било форма, както и да изисква от служителите си и подизпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност.

Чл. 33. За нарушаване на условията за конфиденциалност неизправната страна дължи на изправната неустойка, в размер на 2% (два процента) от стойността на заявената рекламна кампания/договор, но не по-малко от 5 000 лв. При настъпили вреди в по-голям размер от уговорената неустойка, РАДИОТО си запазва правото да претендира реалната стойност по съдебен ред.

XIV. Недействителност

Чл. 34. Страните декларират, че в случай че някоя/-и от клаузите на настоящите Общи условия се окаже/-ат недействителна/-и, това няма да води до недействителност на индивидуалния договор, на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза се замества от повелителни норми на закона или установената практика.

XV. Приоритети

Чл. 35. В случай на противоречие между клаузи на различните документи, които съставят договора в неговата цялост, предимство имат клаузите на документите в следната последователност:

Анексите към индивидуалния договор;

Индивидуалният писмен договор;

Настоящите Общи условия.

XVIII. Заключителни условия

Чл. 36. (1) Навсякъде, където в настоящите Общи условия е посочен само

Рекламодател, клаузите важат и се отнасят и за Агенциите по чл. 3.

(2) „Клиент“ по смисъла на настоящите Общи условия се разбира Рекламодател и/или Агенция, с която РАДИОТО има сключен индивидуален писмен договор.

    

(3) По смисъла на настоящите Общи условия програмите на онлайн радио "Фолклор" включват онлайн радио "Фолклор".

(4) „РАДИОТО“ по смисъла на настоящите Общи условия е онлайн радио "Фолклор".

Чл. 37. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото

законодателство на Република България.

Чл. 38. Всички спорове по тълкуване и изпълнение на конкретните договори и

настоящите Общи условия се уреждат по споразумение между страните, а ако такова не бъде постигнато – от компетентен съд със седалище в гр. София.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 04.05.2020г.

Настоящите Общи условия са утвърдени с решение на Едноличния собственик.